Oxford Business Group ၏ အြန္လိုင္းရုပ္သံခ်န္နယ္လိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Global Platform သည္ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုမ်ားသုိ႔ ေဆးကုသမႈ ဆုိင္ရာအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ခ်ိသည့္ ဥကၠာသီရိ ကုမၸၸဏီ၏ ဥကၠွ႒ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းရီအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းရီသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑အတြင္းရွိ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္းနွင့္ က႑အတြင္း ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ေဆးကုသမႈနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူေသာ ျပည္သူလူထု အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အစရွိသည္တို႔နွင့္ ပတ္သက္၍ မွ်ေဝေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အင္တာဗ်ဳး ဗီဒီယိုအျပည့္အစံုအား https://oxfordbusinessgroup.com/video/san-san-yi-chairman-okkar-thiri တြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္၌ ဖြင္႔လွစ္လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကေဆးရံုသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ခုဂဏန္းမွ်သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္မူ ပုဂၢလိကေဆးရံုေပါင္း ၂၅၀ ထိ တိုးျမင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းရီကေျပာၾကားခဲ့သည္။ “က်န္းမာေရး က႑က အလားအလာရွိတဲ့ က႑တစ္ခုျဖစ္တာနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက တရွိန္ထိုး၀င္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အစိုးရ-ပုဂၢလိက အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Public-Private partnership) ေတြဟာလည္း စတင္စမ္းသပ္အသံုးျပဳသင့္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု OBG သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနနွင့္ စီးပြားေရးက႑အတြင္းရွိ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားအား နိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ဆက္လက္ေပးအပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းရီ၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားထံမွ စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့က်သြားသည့္အခ်က္နွင့္ ဆန္႔က်င္ လ်က္ရွိပါတယ္။

က်န္းမာေရးက႑အတြင္း နာမည္ႀကီးနိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာ ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ားကိုလည္း ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ linear accelerators အစရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကိရိယာမ်ားသည္လည္း ရန္ကုန္ အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အျခားေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ “ျပည္တြင္းမွာ လိုအပ္တဲ႔ စက္ပစၥည္းကိရိယာ ျပည့္စံုတုိးတက္လာတာေၾကာင့္ ျပည္ပကိုသြားေရာက္ၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူသူအေရအတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္နည္းလာပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ေဒၚစန္းစန္းရီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ပေရာက္ဆရာဝန္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးခန္းျပသရန္ ေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ အခ်ိန္မ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစန္းစန္းရီက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္ရီနွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ လြန္ခဲ႔ေသာ ၅ ႏွစ္တာကာလႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈက႑သည္ လွ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည့္ အျပင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီနိုင္မည့္ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ (universal health coverage) နွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္လည္း ယခုထက္ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာနိုင္ေျခရွိသည္ဟူသည့္အခ်က္ကို ပိုမိုေသခ်ာသြားေစခဲ့သည္ဟု OBG ၏ Director of PR and Video Content ျဖစ္သူ Marc-André de Blois က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းရီအေနနဲ႔ ပုဂၢလိကေဆးရံုနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ထမ္းေတြ ပိိုမို လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အဓိကေျပာၾကားခဲ့တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအတြက္လည္း က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္တစ္ရပ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းရီရဲ႕ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈ က႑အတြင္းက အလားအလာေကာင္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူေတြအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္လာမွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ၿပီး ဒီသံုးသပ္ခ်က္ေတြကို အခုရုပ္သံအစီအစဥ္ကေနတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ျပသနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္လည္း အရမ္းကို ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Oxford Business Group မွ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားရယူရန္ Link ကို ႏွိပ္ပါ။ http://www.oxfordbusinessgroup.com/country-reports

Global Platform အေၾကာင္း

Global Platform သည္ Oxford Business Group ၏ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံလိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ OBG ၏ သုုေတသနျပဳလုပ္မႈဆိုင္ရာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Global Platform သည္ Deloitte မွ တသီးပုဂၢလစိစစ္အတည္ျပဳထားေသာ စီးပြားေရးပိုင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ေနသည့္ ပံုႏွိပ္အေစာင္ေရ ၁၅၀,၀၀၀ ရွိေသာ ထိပ္တန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Global Platform သည္ နိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္းရွိ က႑ေပါင္းစံုမွ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၍ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးပို္င္းဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကည့္ရႈသူမ်ားထံ ေပးအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

Oxford Business Group ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Global Platform အျပင္ ႏုိင္ငံတကာမွ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးဆုိင္ရာသတင္းဌာနမ်ားမွတဆင့္လည္း ရယူဖတ္ရႈနုိင္ပါတယ္။ OBG သည္ Bloomberg ႏွင့္ Eikon ၏ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္လည္း ျဖန္႔ေ၀မႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရွိထား Bloomberg ၏ professional ၀န္ေဆာင္မႈရယူထားသူမ်ားႏွင့္ Thomson Reuter’s Eikon terminal ဖတ္ရႈသူမ်ားသည္လည္း OBG မွ ထုတ္ေဝသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ရယူဖတ္ရႈသြားနုိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Oxford Business Group အေၾကာင္း

Oxford Business Group (OBG) သည္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပို္င္းႏွင့္ အေမရိကတိုက္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းမွ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ ေစ်းကြက္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္တြင္ မွန္ကန္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပိုင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးအပ္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားၿပီး ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

OBG သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၎ထံတြင္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားထံသို႔ မ်ားျပားလွေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားႏွင့္ ရႈ႕ေထာင့္မ်ား၊ OBG ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစစ္တမ္းေကာက္ယူမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ အထူးသီးသန္႔ ဗီဒီယို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ၎၏ အတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ၎၏ သတင္းထုတ္ကုန္မ်ားမွတဆင့္ OBG သည္ macroeconomics ႏွင့္ က႑ေပါင္းစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိက် ျပည့္စံုေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။

OBG သည္ မတူညီေသာ ေနရာေဒသမ်ားမွ ၆ သန္းေသာ တိုက္ရိုက္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ား၊ Dow Jones Factive တြင္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူ ၁.၂ သန္းေက်ာ္၊ Bloomberg Professional Services တြင္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူေပါင္း ၃၂၅,၀၀၀ ႏွင့္ Refinitiv (ယခင္ Thomson Reuters) Eikon တြင္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူ ၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အျခားေသာစာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားထံသို႔ မတူညီေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ ၄င္း၏စီးပြားေရးပိုင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။