နွလံုးခုန္ရပ္ျခင္း (Cardiac Arrest) က ႏွလံုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ရုတ္တရပ္ ရပ္တန္႔သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အသက္ရွဴျခင္း စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ႏွလံုးခုန္ရပ္ျခင္း (Cardiac Arrest)ကို ႏွလံုးရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔ျခင္း (Heart Attack) နဲ႔ ေရာေထြးေလ့ရွိပါတယ္။

Heart Attack က ႏွလံုးဆီကို ေသြးမေရာက္ေတာ့တာျဖစ္ၿပီး Cardiac Arrest က နွလံုးခုန္ရပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ားမွာ

အသက္ရွဴရပ္ျခင္း

အသက္ရွဴရပ္တန္႔သြားတာ သို႔ လူနာက ပါးစပ္ဖြင့္ၿပီး အသက္ရွဴလို႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ေမ့လဲ၊ အားနည္းျခင္း

အထူးသျဖင့္ အားကစားလုပ္ၿပီးခါစမွာ ႏွလံုးခုန္ရပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေတြ႔ႀကံဳတတ္ပါတယ္။

အသိျပန္မရျခင္း

လူနာရုတ္တရက္ ေမ့သြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေခၚယူလို႔မရျခင္း။

ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း လူနာတင္ယာဥ္ကိုေခၚပါ။

လူနာရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကို ေလမႈတ္သြင္းၿပီး CPR လုပ္ေပးပါ။