Vietjet ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ကမၻ႔ာအနွံ႔ရွိ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားကုိ အျမင္အာရုံကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ (NGO) အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Orbis နွင့္ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအား အျမင္အာရံုေပးရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုက္ပါတယ္။ အဆုိပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဗီယက္နမ္တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ၁၇ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ Vietnam’s Eye Care Service ႏွင့္ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ Flying Eye Hospital (FEH) အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

Vietjet ေလေၾကာင္းလုိင္းႏွင့္ Orbis တို႔သည္ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ FEH နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးပဲြအခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ Thua Thien Hue Province တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းရွိေဒသခံအရာရွိလူႀကီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဆးရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသိသက္ေသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ အဓိအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ Hue တြင္ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ Flying Eye Hospital (FEH) အစီအစဥ္ကုိ ဗီယက္နမ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Vietjet ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၊ ေလယာဥ္ေေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္႔ဝန္ထမ္းမ်ားက မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားကို ေလယာဥ္ေပၚတပ္ဆင္ထားသည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးနွင့္ ခဲြစိတ္ကုသမႈၿပီးေနာက္တြင္လည္း ဂရုတစိုက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၎ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ လူနာမ်ား၏ အျမင္အာရံုကို တတ္ႏုိင္သမွ်လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာင္လာမည့္ ၃ႏွစ္ကာလအတြင္း လူဦးေရ ၂ သန္းေက်ာ္အား ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ရည္ရြယ္ထား၍ Vietjet ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ Orbis ႏွင့္အတူ “ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ေတာက္ပတဲ့ မ်က္ဝန္းတစ္စံု” “Bright eyes for Vietnamese” ဟုအမည္ေပးထားေသာ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ Dak Lak ႏွင့္ Thanh Hoa ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ လမေစ့ဘဲ ေမြးဖြားမႈမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ(၁)သန္း (ျမန္မာေငြ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ) တန္ဖုိးရွိ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို အျမင္အာရံုကုသေရး စင္တာမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ စတင္ျပဳလုပ္လုိက္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ Vietjet သည္ Orbis ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အျမင္အာရံုကာကြယ္ေရး အသိပညာတိုးတက္ေရးမ်ား အတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါေရရွည္စီမံကိန္းတြင္ Vieject ႏွင့္ Orbis တို႔သည္ ယခင္က ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အျမင္အာရံုရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ ရရွိခဲ့ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုေအာင္ျမင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။

FEH သည္ အျမင္အာရံုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ားကို ခြဲစိတ္ကုသမႈေပးေသာ ေဆးရံုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားေရးေထာက္ကူမႈပစၥည္းမ်ားကိုလည္း MD-10 ေလယာဥ္ေပၚတြင္ တည္ထားလ်က္ရွိပါတယ္။ FEH သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး အနည္းငယ္သာရရိွေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားကုိ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ FEH ေလယာဥ္၏ ေလယာဥ္ေတာင္ပံသည္ ၅၀မီတာ၊ အျမင့္ ၁၇.၈မီတာ ႏွင့္ အရွည္ ၅၅.၃ မီတာရွိၿပီး Boeing 777 ေလယာဥ္၏ အရြယ္အစားႏွင္႔ ပမာဏ တူညီေသာလည္း ကုသမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အပုိစက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အေလးခ်ိန္ပိုမ်ားပါတယ္။ ေလယာဥ္အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၆၁၀ စတုရန္း စင္တီမီတာရွိၿပီး အေသးစား ေဆးရံုငယ္ တစ္ခုအေနအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေလယာဥ္ေပၚတြင္ျပဳလုပ္ေသာ 3D ပံုစံမ်က္လံုးခြဲစိတ္မႈမ်ားကို တစ္ကမာၻလံုးရွိ ေလ့က်င့္ေရးအခန္းမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

FEH သည္ အသိပညာမ်ားကိုေ၀ငွေပးရန္နွင့္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီရန္အတြက္ ကမာၻ႕ေနရာအႏ႔ွံအျပားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါတယ္။ FEH သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ၁၀ႀကိမ္ေျမာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး Ho Chi Minh City၊ Hanoi၊ Da Nang၊ Binh Dinh၊ Can Tho ႏွင္႔ Thua Thien Hue ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆင္းသက္ကုသေပးခဲ့ပါတယ္။

Vietjet ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ အိပ္မက္မကိုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည့္အျပင္ လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ရွိေသာ အခြင့္အလမ္းနည္းပါသူမ်ားအတြက္ အစဥ္မျပတ္ ဂရုစိုက္ေပးလ်က္ၿပီး လူတိုင္းအတြက္ တန္ဖုိးရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ယူေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ Vietjet ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္တားဆီးေရးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔အစည္း (Community Disaster Prevention Fund) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္စုရွိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ၁၀ ႏွစ္တာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ “ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္အလင္းေရာင္” (Light up the dreams) စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျပင္ အေရးေပၚအကူအညီလုိအပ္ေနေသာေက်းရြာမ်ား (SOS Children’s Villages)ထံ့သုိ႔ မၾကာခဏသြားေရာက္လ်က္ရွိၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာေထာက္ထားမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။