ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ ၁၈ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈ – Unilever ၏ ထိပ္တန္းသြားတိုက္ေဆး အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Signal သည္ Melia Hotel ရန္ကုန္တြင္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္အသင္းညီလာခံတြင္ Silver Sponsor အျဖစ္ ပါဝင္ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Signal သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁,၆၅၀ တန္ဖိုးရွိသည့္ သြားပိုးေပါက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးေသာ Signal သြားတိုက္ေဆးမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္အသင္း (Myanmar Dental Association) ႏွင့္ ေဒသတြင္း သြားဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရး ပညာေပးေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သြားပိုးေပါက္ကင္းစင္သည့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ကေလးငယ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ မိသားစုမ်ားစြာ၏ သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရး၏ အေရးႀကီးမႈကို အသိေပးႏႈိးေဆာ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

သြားပိုးေပါက္မ်ား သို႔မဟုတ္ သြားပိုးစားျခင္းသည္ ေရွးယခင္တည္းက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းက လူသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ သြားပိုးစားျခင္းကို ခံစားေနရပါတယ္။ သြားပိုးစားျခင္း အဓိကျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုကေတာ့ သြားနဲ႔ခံတြင္း သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္တာ၊ သြားေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သန္႔စင္ေပးျခင္း မရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္အသင္းမွ အသင္း၀င္စ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ႏွင္းႏြယ္ၿဖိဳး မွ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

သြားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေရာဂါမ်ားသည္ ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားကို ထိခိုက္သည္သာမက ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ပါ အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ သြားပိုးစားျခင္းျဖစ္ပြားပါက ကုသျခင္းမျပဳလွ်င္ ေဝဒနာခံစားရျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ “သြားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြက လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီေရာဂါအမ်ားစုကို ဖလုိရိုက္နဲ႔ မိုက္ခရိုကယ္လ္စီယမ္တို႔ပါဝင္တဲ့ ကမာၻ႕သြားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း (FDI) အသိအမွတ္ျပဳ သြားတိုက္ေဆးနဲ႔ ပံုမွန္တိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သြားပိုးစားျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္ ”ဟု ေဒါက္တာ ႏွင္းႏြယ္ၿဖိဳးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“Signal ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သြားပိုးေပါက္ကင္းစင္တဲ့ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးရာမွာ ပါဝင္အားျဖည့္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားၿပီး ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္အသင္း ညီလာခံမွာ တစ္ဦးတည္းေသာပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူမိပါတယ္” ဟု Unilever ၏ Brand Manager for Oral Care ျဖစ္သူ မဇင္မ်ိဳးထက္က ဆိုပါသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံ သြားႏွင့္ခံတြင္း ဆရာဝန္အသင္းနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကြၽန္မတို႔ဟာ သြာ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းအားျဖင့္ သံုးစြဲသူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကူညီေပးေနပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔လွဴဒါန္ုးလုိက္တဲ့ ျမန္မာက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁,၆၅၀ တန္ဖိုးရွိတဲ့ သြားပိုးေပါက္ကာကြယ္ေပးတဲ့ Signal သြားတို္က္ေဆးမ်ား၊ MDA နဲ႔ ေဒသတြင္း သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သြားနဲ႔ခံတြင္း က်န္းမာေရး ပညာေပးေဟာေျပာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သြားနဲ႔ခံတြင္း က်န္းမာေရးရဲ႕ အေရးႀကီးမႈကို လူထုအတြင္း ဒီထက္ပိုၿပီးသိရွိလာမယ္လုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု မဇင္မ်ိဳးထက္က ထပ္မံ၍ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Signal သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးကို ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ သည့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ သြားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္သည္ ကေလးငယ္မ်ား မွန္ကန္သည့္ သြားတိုက္နည္းစနစ္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္၊ အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းမွ မနက္ႏွင့္ညတိုင္းပံုမွန္သြားတိုက္သည့္ အေလ့အထရရွိေစရန္ သြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာကို ျဖန္႔ေဝေပးေနၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္ေပါင္း ၃.၃ သန္းနီးပါးကို ပညာေပးႏုိ္င္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ Signal သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၆ သန္းကို ပညာေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

Signal သြားတို္က္ေဆးသည့္ ကမာၻ႕သြားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း (FDI) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ သြားတုိက္ေဆးအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ Unilever Oral Care ၏ အေကာင္းမြန္ဆုံး နည္းပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ Signal သည္ Fluoride ႏွင့္ Active Micro-calcium တို႔ပါဝင္သည့္ သြားပုိးေပါက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ သြားတုိက္ေဆးကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎သည္ ႏွစ္ဆအစြမ္းျဖင့္ သြားပိုးေပါက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Signal သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ သြားဆရာဝန္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို အျပည့္အဝရရွိထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္အသင္းညီလာခံကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရးကို ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သြားႏွင့္ခံတြင္းပညာရပ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္မ်ားကို ေဝမွ်ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တကြ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေဆးဖက္ဆို္င္ရာကုမၸဏီေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ စုေပါင္းပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးနယ္ပယ္၏ အေရးပါသည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဆစ္ဂနယ္ သြားတိုက္ေဆးအေၾကာင္း

Unilever ၏ ဆစ္ဂနယ္သြားတုိက္ေဆးသည္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးသြားက်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ FDI ၏အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ရရွိထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ သြားတုိက္ေဆးအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻေပၚရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ သြားက်န္းမာေရး တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ဓါတ္ခြဲခန္းအသိအမွတ္ျပဳ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့လာခဲ့သည္မွာ နစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဆစ္ဂနယ္သြားတိုက္ေဆးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္လည္း ဆစ္ဂနယ္သြားတိုက္ေဆးသည္ သြားအထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၆ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္မ်ားကို မနက္ႏွင့္ညသြားတိုက္ျခင္းအေလ့အထမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္ ၆ သန္းကို သြားပုိးေပါက္ကင္းစင္ေစေရး ျပဳလုပ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၃.၃ သန္းေက်ာ္ကို သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေဝမွ်ေပးခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၆ သန္းကို ပညာေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

Unilever ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Unilever ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ခန္႔မွစတင္တည္ရွိလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးႏွင္႔ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္တြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၀ စုတြင္ ၇ စုႏွင့္ လူသန္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွ ေန႔စဥ္သံုးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။ Unilever ၏ လူသားအက်ိဳးျပဳေနထိုင္မႈပံုစံ စီမံကိန္းအရ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်၍ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တိုးတက္ျမင္႔မားေရးကို ရည္ရြယ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ Unilever သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း လူသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္၏ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အေလ့အထမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔အသက္ကယ္တင္ေရး လူမႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။