မုန္လာဥနီ

ေၾကာ္

ပါးပါးလီွးၿပီး ေၾကာ္ရင္ ၄ မိနစ္ကေန ၆ မိနစ္ၾကားဆိုရပါၿပီ။

ျပဳတ္

ပါးပါးလွီးၿပီး ျပဳတ္ရင္ေတာ့ ၈ မိနစ္ကေန ၁၀ မိနစ္ၾကားထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ေခ်ာင္းလံုး မလွီးဘဲ ျပဳတ္ရင္ေတာ့ မိနစ္ ၂၀ ကေန ၃၀ ၾကားထားသင့္ပါတယ္။

Harvesting bunch of fresh washed carrot on the old wooden background

ေပါင္း

ပါးပါးလွီးၿပီး ေပါင္းရင္ ၁၀ မိနစ္ကေန ၁၃ မိနစ္ၾကား။

ကင္

မိနစ္ ၄၀ကေန ၄၅ မိနစ္ၾကား၊ အပူခ်ိန္ ၁၈၀ ဒီဂရီနဲ႔ ကင္သင့္ပါတယ္။

14776710-28008310-4-0-1497937601-1497937604-650-1-1497937604-650-6d28853b0d-1497967417

ကညႊတ္

ေၾကာ္ – ၅ မိနစ္ကေန ၈ မိနစ္ၾကား။

ျပဳတ္ – ၇ မိနစ္ကေန ၁၀ မိနစ္ၾကား။

ေပါင္း – ၈ မိနစ္ကေန ၁၂ မိနစ္ၾကား။

ကင္ – ၁၅ မိနစ္ကေန မိနစ္ ၂၀ ၾကား။ အပူခ်ိန္ ၂၀၀ ဒီဂရီနဲ႔ ကင္သင့္ပါတယ္။

14776660-28008410-5-0-1497937619-1497937624-650-1-1497937624-650-8c12bc432a-1497967417

ပဲ

ေၾကာ္ – ျပဳတ္ထားၿပီးတဲ့ပဲဆိုရင္ ၅ မိနစ္ကေန ၁၀ မိနစ္ၾကား။

ျပဳတ္ – ေရမစိမ္ထားတဲ့ ပဲဆိုရင္ ျပဳတ္ခ်ိန္ ၅ နာရီကေန ၆ နာရီၾကား။

၂၄ နာရီေလာက္ေရစိမ္ထားတဲ့ ပဲဆိုရင္ ျပဳတ္ခ်ိန္ မိနစ္ ၄၀ ကေန ၈၀ ၾကား။

ေပါင္း – ၂၄ နာရီေလာက္ေရစိမ္ထားရင္ ေပါင္းခ်ိန္ ၂နာရီခြဲကေန ၃ နာရီၾကား။

ကင္ – ေရ ၂၄ နာရီစိမ္ထားရင္ ၁ နာရီေလာက္ဘဲ လိုပါတယ္။

14776560-28008610-7-0-1497937650-1497937652-650-1-1497937652-650-18fd3dfd1d-1497967417

ေဂၚဖီပန္းပြင့္စိမ္း

ေၾကာ္ – ၅ မိနစ္ကေန ၇ မိနစ္ၾကား။

ျပဳတ္ – ၄ မိနစ္ကေန ၈ မိနစ္ၾကား။

ေပါင္း – ၅ မိနစ္ကေန ၁၀ မိနစ္ၾကား။

ကင္ – ၂၅ မိနစ္။

14776510-28008710-8-0-1497937663-1497937666-650-1-1497937666-650-8213fd5b54-1497967417

ေဂၚဖီပန္းပြင့္

ေၾကာ္ – ၁၅ မိနစ္ကေန ၂၀ မိနစ္ၾကား။

ျပဳတ္ – ၁၀ မိနစ္ကေန ၁၅ မိနစ္ၾကား။

ေပါင္း – မိနစ္ ၃၀။

ကင္- ၂၀ မိနစ္။

14776160-28009610-16-0-1497937792-1497937794-650-1-1497937794-650-cf76fa3269-1497967417

ခရမ္းခ်ဥ္သီး

ေၾကာ္ – ၁၅ မိနစ္ (၁လံုးလံုးထည့္ေၾကာ္)။ ၁၀ မိနစ္ (လွီးေၾကာ္ရင္)။

ျပဳတ္ – ၃ မိနစ္။

ေပါင္း – ၂ မိနစ္ကေန ၄ မိနစ္ၾကား။

ကင္ – ၁၅ မိနစ္။